Velg en side

Norsk Frihetsallianse

Ekstra ordinær årsmøte (se under)

(For norsk se lenger ned)

ANNONSEMENT

NOTICE OF EXTRAORDINARY ANNUAL MEETING ON WEDNESDAY 03.03.2021 AT 12:00

The board of Norsk Frihetsallianse is suggesting closure of the organization due to difficulty in collaboration with the Law Firm Suleiman & Co

REASON

Over a period of two months, since the starting of Norsk Frihetsallianse the collaboration with the lawyers has been difficult. The aim of Norsk Frihetsallianse was to race a case against local and central government in Norway for breach of given human rights, freedom of speech and the Norwegian constitution.

What we experienced was that we could not get legal counseling at the maturity level necessary to support our case. Instead we experience that our legal counsel turned out to be fronting their own name, pushing the organization to pay all money from collection and from means that members payed to the organization directly to their account, showing a greed-culture that Norsk Frihetsallianse cannot support. We experienced breach of trust and client privileges, and lawyers that on behalf of their own agenda wanted to steer the organization and the direction of the case. We experience them to be using our means for their own agenda, not following directions given by the client and using an old hierarchical system to push their perspective through. This is not in line with the objective of Norsk Frihetsallianse, therefor we see no other solution than closing down the organization.

MEMBERSHIP REIMBURSEMENT

We ask all current members to send information with what account number they want their refund to go to. If approved by the members at the extraordinary annual meeting, the membership fee will be fully reimbursed. If no claim is made, the money will be donated according to the decision of the members at the extraordinary annual meeting.

Please send your information within Wednesday 03.03.2021. Mail:

mail@thelibertyallaince.org

MEANS AND ASSETS

During it’s two months of operating Norsk Frihetsallianse has collected means for the case against the Norwegian government. The board suggest to donated mans and legal foundation documents to Folkeaskjonen Stop Lockdown to support their case against the Norwegian government.

This means that Norsk Frihetsallianse will donate the report prepared by the lawyers as a foundation of sending legal demands to government. In addition we donate the letter sent to the central government,  Ministry of Health and Care Services and the ten municipalities in circle one, together with the answer from  Ministry of Health and Care Services creating the bases for a law suite that will support Folkeasjonen Stop Lockdown with their work of forming their case against government.

Folkeaksjonen Stop Lockdown is informed of the possible donation, but the final say is up to the members to decide on the meeting Wednesday 03.03.21

GIVE YOUR SUGGESTION

Paying members of Norsk Frihetsallianse can give their own suggestion of cases to discuss on the extraordinary annual meeting to our e-mail:

mail@thelibertyalliance.org within Tuesday 02.03.21 12:00

Kind regards

Norsk Frihetsallianse

***

ANNONSERING

INNKALLELSE TIL EKSTRAORDINÆR ÅRSMØTE ONSDAG 03.03.2021 KL. 12

Styret i Norsk Frihetsallianse foreslår avvikling av foreningen på grunn av vanskeligheter i samarbeid med advokatfirmaet Suleiman & Co

BEGRUNNELSE

Over en periode på to måneder, siden oppstarten av Norsk Frihetsallianse, har samarbeidet med advokatene vært vanskelig. Målet med Norsk Frihetsallianse var å kjøre en sak mot lokale og sentrale myndigheter i Norge for brudd på gitte menneskerettigheter, ytringsfrihet og den norske grunnloven.

Det vi opplevde var at vi ikke kunne få juridisk rådgivning på modenhetsnivået som var nødvendig for å støtte vår sak. Istedenfor mener vi vår juridiske rådgiver frontet sitt eget navn, og presset organisasjonen til å betale alle pengene fra innsamling og fra midler som medlemmer betalte til organisasjonen direkte til deres konto, og viste en grådighetskultur som Norsk Frihetsallianse ikke kan støtte. Vi opplevde brudd på tillit og klientprivilegier, og advokater som på vegne av sin egen agenda ønsket å styre organisasjonens retning og retningen i saken. Vi mener at de brukte våre midler for sin egen agenda, og fulgte ikke instruksjonene gitt av klienten og bruke et gammelt hierarkisk system for å presse sitt perspektivet gjennom. Dette er ikke i tråd med målet for Norsk Frihetsallianse, derfor ser vi ingen annen løsning enn å legge ned organisasjonen.

TILBETALING AV MEDLEMSKAP

Vi ber alle nåværende medlemmer om å sende informasjon med hvilket kontonummer de vil at refusjonen skal gå til. Medlemskontingenten refunderes fullt ut dersom avvikling blir vedtatt av medlemmene ved ekstraordinært årsmøte. Manglende krav på refusjon utbetales til det formål som medlemmene ved ekstraordinært årsmøte bestemmer.

Vennligst send din kontoinformasjon til oss innen onsdag 03.03.2021 til

E-post: Mail@thelibertyalliance.org

MIDLER OG AKTIVER

I løpet av to måneders drift har Norsk Frihetsallianse samlet midler for saken mot den norske stat. Det er styrets forslag å donere gjenstående midler og innsamlet informasjon til Folkeaksjonen Stop Lockdown for å støtte deres sak mot den norske stat.

Dette betyr at Styret i Norsk Frihetsallianse vil donere rapporten utarbeidet av advokatene som grunnlag for å sende påkrav til sentrale myndigheter. I tillegg donerer vi brevet som er sendt til regjeringen,

Helse- og Omsorgsdepartementet og de ti kommunene i ring én, sammen med svaret fra Helse- og Omsorgsdepartementet som legger grunnlag for et søksmål som kan støtte Folkeaksjonen Stop Lockdown med deres arbeid med å danne sin sak mot regjeringen. Folkeaksjonen Stop Lockdown har blitt informert om mulig donasjon, men om det er denne løsningen som velges er opp til medlemmene som skal avgjøre dette på møtet onsdag 03.03.21

GI FORSLAGET

Betalende medlemmer av Norsk Frihetsallianse kan gi sitt eget forslag til saker for å diskutere det ekstraordinære årsmøtet til vår e-post:

mail@thelibertyalliance.org innen tirsdag 02.03.21 12:00

Vennlig hilsen

Norsk Frihetsallianse